Quận Thủ Đức khát vọng vươn lên khu đô thị đổi mới, sáng tạo phía đông Thành phố

0
86

tải xuống

Phóng viên: Thưa đồng chí, năm 2018, Đảng bộ quận Thủ Đức đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo,điều hành công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đồng chí đánh giá như thế nào về những kết quả Đảng bộ đạt được trong năm vừa qua?

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Quận ủy Thủ Đức:

Năm 2018 là năm Đảng bộ Quận tiếp tục gặt hái được nhiều thành quả quan trọng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành; là năm đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ V, một lần nữa khẳng định,Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy đã có sự tập trung và quyết tâm rất lớn trong lãnh đạo, chỉ đạo, cùng với sự nỗ lực không ngừng của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ đã được Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quận xác định. Trong đó,kinh tế Quận tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá trên nhiều lĩnh vực; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng, các ngành công nghiệp và xây dựng (tăng 6,9%), ngành thương mại, dịch vụ và vận tải (tăng 12,04%) tiếp tục phát triển ổn định; quận đã tập trung nhiều giải pháp cụ thể hỗ trợ, tạo điều kiện cho cácdoanh nghiệp khởi nghiệp, ổn định sản xuất; khai thác có hiệu quả các nguồn thu góp phần thu ngân sáchđạt và vượt so với chỉ tiêu dự toán pháp lệnh (ước đạt 2.024 tỷ đồng, tỷ lệ101%). Công tác quy hoạch, chỉnh trang và phát triển đô thị, bảo vệ môi trường, đảm bảo nước sạch cho Nhân dân có sự chuyển biến tích cực; thực hiện đồng bộ các giải pháp kéo giảm ùn tắc giao thông, tại nạn giao thông, giảm ngập nước. Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm,tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, đáp ứng yêu cầu và đảm bảo chất lượng sống của người dân trên địa bàn; đặc biệt, Quận đã hoàn thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều sớm trước thời gian, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,1% (tỷ lệ dưới 1% tổng hộ dân). Các cấp chính quyền đã có sự tập trung trong công tác cải cách hành chính, triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ, mang lại hiệu quả thiết thực. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực với việc kiên trì thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được nâng lên; vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, quản lý, điều hành được chú trọng hơn.Việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân được tổ chức duy trì thường xuyên là phương thức thực hiện hiệu quả để nắm bắt và giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh, bức xúc của người dân tại cơ sở. Chất lượng công tác tổ chức,cán bộ được quan tâm đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng thực hiện nghiêm, hiệu quả. Cùng với đó, công tác vận động Nhân dân, xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội tiếp tục được quan tâm, phát huy hiệu quả và có những đóng góp quan trọng trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

100-2455_1220199

 Phóng viên: Thưa đồng chí, năm 2018 là năm đầu tiên cùng với toàn thành phố, quận Thủ Đức thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội khóa XIV về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố. Xin đồng chí cho biết kết quả đạt được bước đầu? Những công việc tiếp theo trong năm 2019 là gì?

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Quận ủy Thủ Đức:

Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội (Nghị quyết 54 của Quốc hội) về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, là một quyết sách quốc gia đột phá, đồng bộ, kịp thời, phù hợp với tình hình phát triển của Thành phố. Xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận đã kịp thời tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai đến đội ngũ cán bộ chủ chốt, các chi, đảng bộ cơ sở về những nội dung cơ bản của Nghị quyết54/2017/QH14 và các nghị quyết, kế hoạch của Thành ủy, Hội đồng nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thực hiện Nghị quyết.Đồng thời, chỉ đạo Ủy ban nhân dân Quận cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình địa phương, với kết quả bước đầu thực hiện đạt được trên một số lĩnh vực, trong đó chú trọng việc thực hiện phân cấp, ủy quyền; thực hiện đánh giá cán bộ công chức hàng quý,…. Bên cạnh đó, cùng với Thành phố phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2019) và mừng năm mới năm 2019 “Mỗi đơn vị quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, mỗi tổ chức chính trị – xã hội, mỗi tổ chức Đảng có một giải pháp thiết thực, một sáng kiến cải cách hành chính góp phần giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp”; triển khai cuộc vận động 02 năm “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”.

Riêng năm 2019, thực hiện chủ đề năm của Đảng bộ Thành phố “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, góp phần thực hiện các đề án xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận tập trung chỉ đạo tăng cường đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; trong đó, tăng cường phương thức đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với chất lượng phục vụ, việc thực hiện Quy định quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Quận. Mở rộng các hoạt động dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiểm tra công vụ; chấn chỉnh, xử lý kịp thời các kết quả sau kiểm tra, thanh tra.

Đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các phòng, ban, ủy ban nhân dân 12 phường, tạo cơ chế phù hợp trong phân cấp, ủy quyền để tăng cường trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của người đứng đầu. Chủ động thực hiện việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng quý để tạo điều kiện chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố đúng quy định.

Phóng viên:  Năm 2019 là năm đặc biệt quan trọng để tập trung, nỗ lực lãnh đạo thực hiện đạt kết quả cao nhất Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Thủ Đức lần thứ V nhiệm kỳ 2015 -2020 và chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 – 2025, mục tiêu phát triển kinh tế, chính trị, xã hội được đặt ra như thế nào thưa đồng chí?

 Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Quận ủy Thủ Đức:

Năm 2019, là năm bản lề toàn Đảng bộ, chính quyền Quận tập trung đẩy nhanh tiến độ và triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ V nhiệm kỳ 2015 – 2020, tiến tới lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp Quận nhiệm kỳ 2020 – 2025. Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, tạo môi trường sống tốt cho Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các loại hình doanh nghiệp khởi nghiệp và phát triển; tăng cường các giải pháp đảm bảo nguồn thu ngân sách. Đảm bảo phát triển đô thịnhanh, bền vững, trên cơ sở đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đảm bảo thực hiện các công trình, dự án; tăng cường công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch đồng bộ, hiệu quả; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đô thị, môi trường; đặc biệt tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”.

Tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; đảm bảo an sinh xã hội, tạo môi trường sống tốt cho Nhân dân; trong đó, chú trọng nâng chất các hoạt động văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, giảm nghèo; đặc biệt, tập trung giải quyết tốt các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân trên địa bàn quận.

Tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Chú trọng thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường sự lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tiếp tục đề ra các giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền với Nhân dân; hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Phóng viên: Trước thềm năm mới Kỷ Hợi, đồng chí có lời chúc tốt đẹp nào gởi đến Nhân dân quận nhà?

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Quận ủy Thủ Đức:

Bước sang thềm năm mới Xuân Kỷ Hợi 2019, thay mặt Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Thủ Đức, xin gửi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân quận lời chúc mừng năm mới hạnh phúc, thành công, thắng lợi.Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận tiếp tục xây dựng quận Thủ Đức văn minh, hiện đại, nghĩa tình, quyết tâm thực hiện định hướng xây dựng khu đô thị đổi mới, sáng tạo phía Đông Thành phố.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!


100-1196_1220199

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.